กติกาการประกวด

คลิกดูที่รูป

ประเภทการประกวด มี 4 ระดับ ดังนี้

4 level contest

ระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6)

Primary (Grade 3-6)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Middle School

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

High School/vocational education

ระดับอุดมศึกษา / ปวส.

University

กำหนดการโครงการ

Speech contest schedule

วันพุธที่ 22 พ.ค. ถึง วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. 2567

Wednesday May 22nd’, 2024 – Saturday 5st’July, 2024

เปิดรับสมัคร  พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Upload ผ่าน www.ibsofficial.com/speech
Application and files volunteer activities/young Leader Activities pictures Upload via www.ibsofficial.com/speech

วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

Saturday July 13rd, 2024 at 01.00 – 04.00 P.M.

ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อมูล กติกาการประกวดฯ รูปแบบ online
Orientation Speech on Zoom Application

วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น. 

Saturday August 3rd, 2024 at 08.30 A.M. – 05.30 P.M.

ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา (รอยืนยันสถานที่จัดประกวด)
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่าน www.ibsofficial.com/speech ภายในวันจันทร์ที่ 29 ก.ค. 2567
Audition Round : All contestants need to be send for “ Speeches Topic” Via https://www.ibsofficial.com/speech/ On Monday July 29th, 2024

(Contesting Location: Waiting to Confirm)

วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. 

Saturday August 24rd, 2024 at 08.30 A.M. – 04.30 P.M.

ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ ทุกระดับภาษา (รอยืนยันสถานที่จัดประกวด)
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ส่ง “ส่งหัวข้อการประกวด” ผ่าน www.ibsofficial.com/speech ภายในวันอังคารที่ 20 ส.ค. 2567
Final Round and Awarding plaque, Certificates: All contestants need to be send for “ Speeches Topic” Via https://www.ibsofficial.com/speech/ On Tuesday August 20th, 2024
(Contesting Location: Waiting to Confirm)

วันศุกร์ที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567

Friday October 18th, 2024 – Sunday October 20th, 2024

ค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการพูด (Speech Leader Camp)
(ให้สิทธิ์ผู้ที่ผ่านเข้ารอบก่อนและสำรองสิทธิ์สำหรับนักเรียนท่านอื่นๆที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม)
ณ World Peace Valley เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
**กรุณายืนยันเข้าร่วมภายในวันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567
Speech Leader Camp (For The Winner and all Speech contestant 2024 Who want to join us) Location: World Peace Valley, Khao Yai, Nakhon Ratchasima.
**Please confirm to participatiing on Monday 18th, October 2024

วิทยากรประจำโครงการ

Speech Contest Speaker

ดร.จอมพล สุภาพ

วิทยากรภาษาไทย

ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

อาจารย์ ไพศาล แซ่ล่อ

วิทยากรภาษาอังกฤษ

ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Hornorary Advisor of Bangkok Toastmasters Club

อ.ณษรา สุวศราภรณ์

วิทยากรภาษาอังกฤษ

สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Bangkok Toastmasters Club

อาจารย์หม่าเหยียน (馬嫣)

วิทยากรภาษาจีน

รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
副总统 泰国华文教师公会