โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 8

Change the World Speech Contest 2023

“พลังแห่งการสื่อสารความคิดดี

(The Power of Communicating Good Thoughts)

传扬善念的力量”

กติกาการประกวด

คลิกดูที่รูป

ประเภทการประกวด มี 4 ระดับ ดังนี้

4 level contest

ระดับประถมศึกษา (ป.3-ป.6)

Primary (Grade 3-6)

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 Middle School

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.

High School/vocational education

ระดับอุดมศึกษา / ปวส.

University

กำหนดการโครงการ

Schedule Program

วันจันทร์ที่ 22 พ.ค. ถึง วันเสาร์ที่ 1 ก.ค 2566

Monday May 22nd’, 2023-Saturday 1st’July, 2023

เปิดรับสมัคร  พร้อมส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน ไฟล์ PDF Upload ผ่าน www.ibsofficial.com/speech
Application and submit a collection of PDF Upload files via www.ibsofficial.com/speech

วันเสาร์ที่ 1 ก.ค 2566 เวลา 14.00 – 16.00 น. 

Saturday July 1st’, 2023 at 02.00 – 04.00 P.M.

ปฐมนิเทศ ชี้แจงข้อมูล กติกาการประกวดฯ รูปแบบ online
Orientation Speech on Zoom Application

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. 

Saturday July 22nd’, 2023 at 09.00 A.M. – 06.00 P.M.

ประกวดสุนทรพจน์รอบคัดเลือก ทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเหตุ ผู้เข้าประกวดรอบคัดเลือก ส่ง “หัวข้อการประกวดและบทพูดสุนทรพจน์” ผ่าน www.ibsofficial.com/speech ภายในวันจันทร์ที่ 17 ก.ค. 2566
Audition Round at Kasetsart University All contestants need to be send for “ Speeches Topic” Via https://www.ibsofficial.com/speech/ On Monday July 17th’, 2023

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 18.00 น. 

Saturday August 19th’, 2023

ประกวดสุนทรพจน์รอบชิงชนะเลิศ พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะเลิศทุกระดับทุกภาษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Final Round Ceremony of awarding plaques and certificates to winners at Kasetsart University

วิทยากรประจำโครงการ

Speech Contest Speaker

ดร.จอมพล สุภาพ

วิทยากรภาษาไทย

ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันการพูดแบบการฑูต
ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนการพูดจอมพล
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์

อาจารย์ ไพศาล แซ่ล่อ

วิทยากรภาษาอังกฤษ

ที่ปรึกษาสถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Hornorary Advisor of Bangkok Toastmasters Club

อ.ณษรา สุวศราภรณ์

วิทยากรภาษาอังกฤษ

สถาบันบางกอกโทสมาสเตอร์คลับ
Bangkok Toastmasters Club

อาจารย์หม่าเหยียน (馬嫣)

วิทยากรภาษาจีน

รองประธานสมาคมครูจีนแห่งประเทศไทย
副总统 泰国华文教师公会

ติดต่อเรา

Contact us

Line official: @339ctpor

เพิ่มเพื่อน

Add friend