3 To 1

บทฝึกของเด็กดีวีสตาร์

กิจวัตร 10 ประการ

เด็กดี V Stลr ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-o-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุดบันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 สัปดาห์ โดยมีครูและผู้ปกครอง ช่วยกันประดับประคองให้กำลังใจเด็ก ๆ ทำกิจวัตรทั้ง 10 ประการ ได้แก่

  1. ตื่นนอนแต่เช้า เก็บที่นอนทันที             2. แต่งกายสุภาพ

  3. สมาทานศีล 5                                     4. ออมทรัพย์

  5. ช่วยงานบ้านและโรงเรียน                   6. อ่านหนังสือที่มีประโยชน์

  7. จับดีคนรอบข้าง                                  8. นั่งสมาธิ 15 นาท

  9. สวดมนต์ก่อนนอน                              10. กราบเท้าพ่อแม่ ยกมือไหว้พระภิกษุ

                                                                       ครูและผู้ใหญ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10