International buddhist society
ชมรมพุทธศาสตร์สากล

จุดเริ่มต้น

“ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” ในวันนี้

มีจุดเริ่มต้นมาจากการจัดนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ของชมรมพุทธฯ ๖ สถาบัน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ จนกระทั่งปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ศิษย์เก่าชมรมพุทธศาสตร์จำนวนหนึ่ง จากหลายสถาบันได้รวมกลุ่มกันเพื่อประสานงานกิจกรรมต่างๆของชมรมพุทธฯ ต่อจากชมรมพุทธศาสตร์ฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อมาได้กราบอาราธนาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นองค์อุปถัมภ์ และได้ใช้ชื่อ “ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา ให้หยั่งลึกในใจของเยาวชนทุกระดับชั้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง

เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙)

องค์อุปถัมภ์ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

นายสันติ รุ่งสุขพลากร

ประธานชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ

ACTIVITY

กิจกรรม

Path of Progress

ทางก้าวหน้า

ความดีไม่มีที่สิ้นสุด

 

 “ทางก้าวหน้า” จัดสอบเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนมีโอกาสศึกษาธรรมะ “มงคลสูตร ๓๘ ประการ” โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นมา มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการนับล้านคน  “ทางก้าวหน้า” ได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาติ ให้เป็นหนึ่งใน “โครงการทศวรรษแห่งสันติภาพและความไม่รุนแรง” 

วีสตาร์

ดาวแห่งความดีผู้นำพื้นฟูศีลธรรรมโลก

เด็กดี V-Star ทุกคนตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตามหลักพุทธวิธี มีคุณธรรม วินัย เคารพ อดทน เป็นแม่แบบการฝึกในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม พัฒนาบ้าน วัด​ และโรงเรียน ด้วยกระบวนการพัฒนาผู้เรียนแบบ 3 ประสาน คือ กิจวัตร – กิจกรรม – การเรียนรู้

IBS CLUB

แสงสว่างในรั้วมหาวิทยาลัย

ชมรมพุทธฯ ในสถาบันการศึกษา ศูนย์รวมเยาวชน ผู้เป็นแสงสว่างในการทำความดีเพื่อให้เยาวชนเหล่านั้นมีแนวทางและกำลังใจในการสร้างความดี เรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและฝึกฝนอบรมตนเอง ผ่านกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่างๆ อาทิ พิธีไหว้ครู, ค่ายคุณธรรม, จัดตักบาตร, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, อบรมธรรมทายาท ฯลฯ

Moral Teacher

ครู ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก 

ครู V-Star หัวใจแห่งการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ผู้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูแท้ ด้วยการเป็นผู้นำความดีสู่ชุมชนนำสังคมสู่สันติสุขอย่างแท้จริง โดยการสร้างสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นกับสถานบันหลักในสังคมไทย คือ บ้าน วัด และโรงเรียน สร้างให้บุคคลรอบข้างและเยาวชน ได้เป็นผู้มีนิสัยรักศีลธรรม ความถูกต้องด้วยกิจกรรมบุญในชุมชน เพื่อช่วยพัฒนาสังคมประเทศชาติ และโลกของเรา

CONTEST

โครงการประกวดเพื่อพัฒนาสถานศึกษาและเยาวชน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นควบคู่คุณธรรม

V-Star Quality Award

รางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก

               โครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทตั้งใจสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน อีกทั้งต้องการชื่นชมและให้กำลังใจแก่เยาวชนที่มีความเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม โดยคัดเลือกเพื่อรับโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร พร้อมทุนสนับสนุนเพื่อการพัฒนาศีลธรรม รางวัลดังกล่าวมุ่งหวังการเสริมสร้างพลังใจในการสร้างเยาวชนต้นแบบทางด้านศีลธรรม และการขับเคลื่อนศีลธรรมแก่สังคมไทย สังคมโลกเป็นประเด็นสำคัญ

SPEECH CONTEST

          โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก (Speech Contest) เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างผู้นำเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงระดับอุดมศึกษาที่มีความรู้ มีความดี มีความสามารถและสนใจด้านภาษาเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำแห่งความดีและสามารถถ่ายทอดความดีไปสู่สังคม เวทีประชาคมอาเซียน  

           ปัจจุบันเปิดให้เข้าร่วมแข่งขัน 3 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ในกรอบแนวคิด CHANGE THE WORLD เปลี่ยนแปลงโลก ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศรวมมูลค่ากว่าห้าแสนบาท

WAKE UP MEDIA

         โครงการ Wake up Media เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา สร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึกด้านการใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างถูกต้องในรูปแบบของตนเอง และประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจ Facebook โดยมียุทธศาสตร์ 3 ดี คือ

1.สื่อดี คือสร้างสื่อที่เหมาะสมกับเยาวชนแต่ละช่วงวัย

2.พื้นที่ดี มีพื้นที่เพื่อแสดงออกและใช้แลกเปลี่ยนความคิด

3.ภูมิดี เป็นภูมิปัญญาของเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะ

เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปิดรับ ใช้สื่ออย่างแยกแยะ และมีวิจารณญาณ  ผู้ที่ชนะการประกวดจะได้ทุนการศึกษาและทัศนศึกษาทวีปยุโรป รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท

ความประทับใจ

กิจกรรมต้อนรับพระธรรมยาตรา

“…เราพาเด็กมาเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนาอย่างน้อย ๆ เด็กก็มาเห็นภาพพระธรรมยาตรามาเป็นต้นแบบในการบวช…เด็กจะได้มาเห็นเป็นบุญตา ศาสนาเราจะได้รุ่งเรืองต่อไปค่ะ…”

รอง ผอ.อุไร ปิ่นแก้ว
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙จ.ปทุมธานี

จากประสบการณ์ SUPERVISOR
สู่ประสบการณ์ของชีวิต ที่ใช้ได้จริง

ให้ประสบการณ์ที่มีคุณค่า
สอนให้เรียนรู้การทำหน้าที่กัลยาณมิตร
และผู้นำความดีที่แท้จริงค่ะ 

ศุภาลักษณ์ พงศ์พรธรรม
Passenger Service AgentAsia Aviation Public company Limited ศิษย์เก่า SUPERVISOR รุ่นที่ ๓๒

จากการนำนักเรียนเข้าร่วมโครงการเด็กดี V-Star

“กิจกรรมเด็กดี V-Star ทั้งหมด ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของรัฐบาล โดยชมรมพุทธฯ จะอำนวยอุปกรณ์ด้านสื่อให้ทั้งหมด พฤติกรรมของเด็กก็เปลี่ยนไป”

ศน. ประหยัด รอดแสน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ, สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๓

 

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety