IBS OFFICIAL

ชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)

คลิกที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าโครงการ

VSTAR ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

การ์ดสมาธิต้นปัญญา

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดีV-Star) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๕ ปี และในปีนี้ได้จัดทำหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบสู่กิจวัตรในห้องเรียนและสถานศึกษา อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศีลธรรมร่วมกับวัดและชุมชน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เก่ง ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

TKN ทางก้าวหน้า

สำหรับรูปแบบรับสมัครรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร 20 ก.ค. – 25 ส.ค. 66

รายการ Tid Tue EQ เลิศ

ติวสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า
ติวสดออนไลน์ ฟรี ผ่าน zoom

สำหรับสถานศึกษา

ระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 66

สำหรับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 15 ก.ค. 66

โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการสวดธรรมจักร

เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

รู้จักชมรมพุทธศาสตร์สากล

อ่านเรื่องราวดีๆ ของเราได้ที่นี่

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety