IBS OFFICIAL

ชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)

คลิกที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าโครงการ

โครงการปฏิบัติธรรม

VSTAR ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

การ์ดสมาธิต้นปัญญา

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดีV-Star) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๕ ปี และในปีนี้ได้จัดทำหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบสู่กิจวัตรในห้องเรียนและสถานศึกษา อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศีลธรรมร่วมกับวัดและชุมชน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เก่ง ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

TKN ทางก้าวหน้า

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2566 ชิงโล่เกียรติยศ เกียรติบัตร รางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 5 ล้านบาท อีกทั้งยังได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โดยการสอบมี 3 รอบ คือ

สอบรอบคัดเลือก  วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566

สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566

เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนมีนาคม 2566 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2566

โดยมีการสอบทั้งหมด 8 ระดับ

  1. ระดับอนุบาล1 – ป.2 (อ.ป.)
  2. ระดับประถมศึกษาปีที่3 – 4 (ป.ต.)
  3. ระดับประถมศึกษาปีที่5– 6 (ป.ป.)
  4. ระดับมัธยมศึกษาปีที่1– 3 (ม.ต.)
  5. ระดับมัธยมศึกษาปีที่4– 6 (ม.ป.)
  6. ระดับอุดมศึกษา(อ.ศ.)
  7. ระดับครู อาจารย์

ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ

รู้จักชมรมพุทธศาสตร์สากล

อ่านเรื่องราวดีๆ ของเราได้ที่นี่

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety