IBS OFFICIAL

ชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)

คลิกที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าโครงการ

VSTAR ฟื้นฟูศีลธรรมโลก

การ์ดสมาธิต้นปัญญา

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดีV-Star) ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องกว่า ๑๖ ปี และในปีนี้ได้จัดทำหลักสูตร ในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบสู่กิจวัตรในห้องเรียนและสถานศึกษา อีกทั้งส่งเสริมกิจกรรมด้านศีลธรรมร่วมกับวัดและชุมชน เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เก่ง ดี มีคุณภาพ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติ

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

TKN ทางก้าวหน้า

สำหรับสถานศึกษา

ระดับอนุบาล ๑ – ๓, ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒,
ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖,
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค. 67

รายการ Tid Tue EQ เลิศ

                        EP. 1 กฎแห่งกรรมประถม+มัธยม
                        EP. 2 มงคลชีวิต มงคลที่ 1-21
                        EP. 3 มงคลชีวิต มงคลที่ 22-38
                        EP. 4 ห้าห้องชีวิต+ชีวิตออกแบบได้
                        EP. 5 ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู

สำหรับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ระดับครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตรและทุนการศึกษา

หมดเขตรับสมัคร 31 ส.ค. 67

สำหรับรูปแบบรับสมัครรายบุคคล

ระดับประถมศึกษาปีที่ ๓ – มัธยมศึกษาปีที่ ๖
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบเท่า
ชิงโล่เกียรติยศ  เกียรติบัตร และทุนการศึกษา

เปิดรับสมัคร 16 มิ.ย. – 16 ส.ค. 67

โครงการปฏิบัติธรรม

โครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการปฏิบัติธรรมครู 2565

โครงการสัมมนาปฏิบัติธรรมสำหรับผู้บริหารการศึกษาคณะกรรมการโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

โครงการสวดธรรมจักร

เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

รู้จักชมรมพุทธศาสตร์สากล

อ่านเรื่องราวดีๆ ของเราได้ที่นี่

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety