โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ

สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

บทสวดธรรมจักรผ่าน Youtube

ความเป็นมาของโครงการ

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลเล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

     โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร     นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เทศน์ถึงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร      …ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน ๗,๐๐๐ กว่าล้านคนทั่วโลก...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

     ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ปฐมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอันเป็น แม่บทแห่งธรรมทั้งปวง...

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

     ๓. เพื่อสร้างความสุข เติมบุญกุศล เสริมสิริมงคลในสถานศึกษา พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม

รูปแบบกิจกรรม

     ๑. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษาหรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

     ๒. คุณครูผู้ประสานงานหรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียนหรือในรายวิชาประจำสัปดาห์ หรือทุกวันได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม

     ๓. ครูผู้ประสานงานส่งยอดสวดธรรมจักรและภาพกิจกรรมประจำสัปดาห์ทางเว็บไซต์โครงการ

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา