โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ

สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

บทสวดธรรมจักรผ่าน Youtube

ความเป็นมาของโครงการ

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด

     โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

     ๓. เพื่อสร้างความสุข เติมบุญกุศล เสริมสิริมงคลในสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม

รูปแบบกิจกรรม

     ๑. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษาหรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

     ๒. คุณครูผู้ประสานงานหรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียนหรือในรายวิชาประจำสัปดาห์ หรือทุกวันได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม

     ๓. ครูผู้ประสานงานส่งยอดสวดธรรมจักรและภาพกิจกรรมประจำสัปดาห์ทางเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันโครงการ หรือกลุ่มไลน์โครงการ

รางวัลและสิ่งที่จะได้รับ

ประเภทสถานศึกษา

ระดับประเทศ

๑.ชนะเลิศ 

โล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

– ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

ระดับภาค

๑.ชนะเลิศ

– โล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

– ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

๒.รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

– โล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

– ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท

๓.รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

– เกียรติบัตรธรรมจักรเชิดชูเกียรติพิเศษ (ใส่กรอบ)

– ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท

ระดับสถานศึกษา

๑.เกียรติบัตรออนไลน์

๒.เกียรติบัตรพิเศษใส่กรอบ

(ในนามสถานศึกษา)

ประเภทนักเรียนแกนนำ

(ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom)

รางวัลประจำสัปดาห์

๑.ชนะเลิศ
– ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
– เกียรติบัตรออนไลน์
– สิทธิ์จับสลาก
๒.รองชนะเลิศ
– ทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท (๔ รางวัล)
– เกียรติบัตรออนไลน์
– สิทธิ์จับสลาก
๓.ชมเชย
– ได้รับทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท (๑๐ รางวัล)
– เกียรติบัตรออนไลน์
– สิทธิ์จับสลาก
๔.กิจวัตร
– สิทธิ์จับสลาก

รางวัลประจำภาค

รางวัลแกนนำเยาวชนธรรมจักร
– ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
– ระดับดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
– ระดับดี ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา