โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ

สร้างสุขในสถานศึกษา พัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน

ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่ ๑

๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ – ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

บทสวดธรรมจักรผ่าน Youtube

ความเป็นมาของโครงการ

     ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เล็งเห็นความสำคัญในการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ซึ่งเป็นปฐมเทศนาหรือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้ดำเนินการจัด “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวิถีพุทธ สร้างสุขในสถานศึกษาพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด

     โดยเชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

     ๓. เพื่อสร้างความสุข เติมบุญกุศล เสริมสิริมงคลในสถานศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมกับส่งเสริมเยาวชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเป็นต้นแบบด้านศีลธรรม

รูปแบบกิจกรรม

     ๑. ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมสวดธรรมจักร ทั้งสถานศึกษาหรือทั้งระดับชั้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ในวันสวดมนต์ประจำสัปดาห์ของสถานศึกษา หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

     ๒. คุณครูผู้ประสานงานหรือคุณครูที่สนใจ รวมกลุ่มนักเรียนจัดสวดธรรมจักร ในห้องเรียนหรือในรายวิชาประจำสัปดาห์ หรือทุกวันได้ตามความพร้อมของคุณครูผู้จัดกิจกรรม

     ๓. ครูผู้ประสานงานส่งยอดสวดธรรมจักรและภาพกิจกรรมประจำสัปดาห์ทางเว็บไซต์โครงการ แอปพลิเคชันโครงการ หรือกลุ่มไลน์โครงการ

รางวัลและสิ่งที่จะได้รับ

ประเภทสถานศึกษา

ระดับประเทศ

๑.ชนะเลิศ 

ได้รับโล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

ทุนการศึกษา ๓,๐๐๐ บาท

ระดับภาค

๑.ชนะเลิศ

ได้รับโล่ธรรมจักรเชิดชูเกียรติ

ทุนการศึกษา ๑,๐๐๐ บาท

๒.รองชนะเลิศ

ด้รับเกียรติบัตรพิเศษใส่กรอบ

ระดับสถานศึกษา

๑.เกียรติบัตรออนไลน์

๒.เกียรติบัตรพิเศษใส่กรอบ

(ในนามสถานศึกษา)

*อันดับที่ ๑ , ๒  ทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท

ประเภทนักเรียนแกนนำ

(ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom)

รางวัลประจำสัปดาห์

รางวัลประจำภาค

๑.ชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา ๕๐๐ บาท
เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก

๒.รองชนะเลิศ

ได้รับทุนการศึกษา ๓๐๐ บาท (๔ รางวัล)
เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก

๓.รางวัลชมเชย

ได้รับทุนการศึกษา ๒๐๐ บาท (๑๐ รางวัล)
เกียรติบัตรออนไลน์และสิทธิ์จับสลาก

๔.รางวัลจับสลาก

ทุนการศึกษาและของรางวัล กว่า ๒๐ รางวัล

รางวัลแกนนำเยาวชนธรรมจักร

ระดับดีเยี่ยม ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ระดับดีเด่น ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ระดับดี ได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา