STAR

ดาวแห่งความดีผู้นำพื้นฟูศีลธรรรมโลก

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกคือ โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำต้นแบบศีลธรรม หรือเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี โดยการฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี มีคุณธรรม วินัย เคารพ อดทน ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคมพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน จัดตั้งชมรม V-Star Club เรียนรู้เรื่องของพระรัตนตรัยด้วยสื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย สนุกสนานน่าสนใจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชิงพฤติกรรมต่อเด็กดี V-Star ครอบครัว และชุมชนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สมุดบันทึกความดี 3 TO 1

 

เด็กดี V STAR ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-TO-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์ โดยมีครูและผู้ปกครอง ช่วยกันประดับประคองให้กำลังใจเด็ก ๆ ทำกิจวัตร

 

ฝึกกิจวัตร 10  ประการ

V-Star

1. ตื่นนอนแต่เช้า

   เก็บที่นอนทันที

V-Star

2. แต่งกายสุขภาพ

V-Star

3. รักษาศีล5

V-Star

4. ออมทรัพย์

V-Star

5. ช่วยงานบ้าน

    และโรงเรียน

V-Star

6. อ่านหนังสือ
ที่มีประโยชน์

V-Star

7. จับดีคนรอบข้าง

V-Star

8. นั่งสมาธิ

    15 นาที

V-Star

9. สวดมนต์ก่อนนอน

V-Star

10. กราบเท้าพ่อแม่

ยกมือไหว้พระภิกษุ

ครูและผู้ใหญ่

ศีลธรรมเสมือนรากแก้วของชีวิต

เด็กดี V-Star จะต้องตื่นตัวมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและต้องพร้อมจะนำโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง   ดีงามเพื่ิอยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้

 

 

กฐินสัมฤทธิ์

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เริ่มจัดขึ้นปี 2551 ถึงปัจจุบันในปี 2557มีโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ 424 โรงเรียน ทอดกฐิน ถวายปัจจัยสำหรับพัฒนาวัดใกล้บ้านใกล้โรงเรียนและ ได้รวมกันถึง 174,242,069 บาท กิจกรรมทอด กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

3 to 1

กิจวัตร 10 ประการ เด็กดี V Stลr ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-to-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์ โดยมีครูและผู้ปกครอง ช่วยกันประดับประคองให้กำลังใจเด็ก ๆ ทำกิจวัตร

พัฒนาวัด ใกล้บ้าน

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเห็นความสำคัญของโครงสร้างปลูกฝังศีลธรรม ให้แข็งแรง คือ สายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน จึงออกแบบกิจกรรมที่ เด็กนักเรียนทำได้ง่าย ๆ คือ วัดคู่พัฒนา กระเช้ามหาทานบารมี พัฒนาวัด ไปวัดวันพระ

ค่ายคุณธรรมเพิ่มศักยภาพ V-star

หัวใจหลักของกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ V-Star เน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน คือ วินัย เคารพ อดทน ความดี พื้นฐานสากล ให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม V-STAR

V-Star

กฐินสัมฤทธิ์

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง  ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

V-Star

ค่ายคุณธรรมเพิ่มศักยภาพ V-STAR

หัวใจหลักของกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ V-Star เน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน

V-Star

พัฒนาวัด ใกล้บ้าน

 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเห็นความสำคัญของโครงสร้างปลูกฝังศีลธรรม ให้แข็งแรง คือ สายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน จึงออกแบบกิจกรรมที่ เด็กนักเรียนทำได้ง่าย ๆ 

V-Star

3 to 1

กิจวัตร 10 ประการ เด็กดี V Stลr ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-o-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์