STAR

ดาวแห่งความดีผู้นำพื้นฟูศีลธรรรมโลก

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star)

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกคือ โครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำต้นแบบศีลธรรม หรือเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดี โดยการฝึกฝนอบรมตนเอง ตามหลักพุทธวิธี มีคุณธรรม วินัย เคารพ อดทน ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอน ควบคู่กับการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ สังคมพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน จัดตั้งชมรม V-Star Club เรียนรู้เรื่องของพระรัตนตรัยด้วยสื่อ การเรียนรู้ที่ทันสมัย สนุกสนานน่าสนใจอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เชิงพฤติกรรมต่อเด็กดี V-Star ครอบครัว และชุมชนอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สมุดบันทึกความดี 3 TO 1

 

เด็กดี V STAR ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-TO-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์ โดยมีครูและผู้ปกครอง ช่วยกันประดับประคองให้กำลังใจเด็ก ๆ ทำกิจวัตร

 

ฝึกกิจวัตร 10  ประการ

1. ตื่นนอนแต่เช้า

   เก็บที่นอนทันที

2. แต่งกายสุขภาพ

3. รักษาศีล5

4. ออมทรัพย์

5. ช่วยงานบ้าน

    และโรงเรียน

6. อ่านหนังสือ
ที่มีประโยชน์

7. จับดีคนรอบข้าง

8. นั่งสมาธิ

    15 นาที

9. สวดมนต์ก่อนนอน

10. กราบเท้าพ่อแม่

ยกมือไหว้พระภิกษุ

ครูและผู้ใหญ่

ศีลธรรมเสมือนรากแก้วของชีวิต

เด็กดี V-Star จะต้องตื่นตัวมาเป็นผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกและต้องพร้อมจะนำโลกไปสู่สิ่งที่ถูกต้อง   ดีงามเพื่ิอยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลกใบนี้

 

 

กฐินสัมฤทธิ์

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เริ่มจัดขึ้นปี 2551 ถึงปัจจุบันในปี 2557มีโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ 424 โรงเรียน ทอดกฐิน ถวายปัจจัยสำหรับพัฒนาวัดใกล้บ้านใกล้โรงเรียนและ ได้รวมกันถึง 174,242,069 บาท กิจกรรมทอด กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

3 to 1

กิจวัตร 10 ประการ เด็กดี V Stลr ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-to-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์ โดยมีครูและผู้ปกครอง ช่วยกันประดับประคองให้กำลังใจเด็ก ๆ ทำกิจวัตร

พัฒนาวัด ใกล้บ้าน

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเห็นความสำคัญของโครงสร้างปลูกฝังศีลธรรม ให้แข็งแรง คือ สายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน จึงออกแบบกิจกรรมที่ เด็กนักเรียนทำได้ง่าย ๆ คือ วัดคู่พัฒนา กระเช้ามหาทานบารมี พัฒนาวัด ไปวัดวันพระ

ค่ายคุณธรรมเพิ่มศักยภาพ V-star

หัวใจหลักของกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ V-Star เน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน คือ วินัย เคารพ อดทน ความดี พื้นฐานสากล ให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

กิจกรรม V-STAR

กฐินสัมฤทธิ์

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง  ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

ค่ายคุณธรรมเพิ่มศักยภาพ V-STAR

หัวใจหลักของกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ V-Star เน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน

พัฒนาวัด ใกล้บ้าน

 โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเห็นความสำคัญของโครงสร้างปลูกฝังศีลธรรม ให้แข็งแรง คือ สายสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน จึงออกแบบกิจกรรมที่ เด็กนักเรียนทำได้ง่าย ๆ 

3 to 1

กิจวัตร 10 ประการ เด็กดี V Stลr ที่เข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ จะได้รับสมุดบันทึกความดี 3-o-1 เพื่อฝึกกิจวัตร 10 ประการ แล้วบันทึกลงสมุด บันทึกความดี อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาละ 8 สัปดาห์