R-Sa Smart (เครือข่ายเยาวชนจิตอาสา)

     กลุ่มผู้นำเยาวชนที่มีหัวใจรักการพัฒนาตนเอง และพร้อมแบ่งปันสิ่งดี ๆ ให้กับสังคม เพื่อสร้างเยาวชนจิตอาสา ให้ตระหนักถึงบทบาทการทำหน้าที่ผู้ให้แก่สังคมและชุมชน ผ่านการทำกิจกรรม 5 ด้าน ดังนี้ ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านรณรงค์และป้องกันยาเสพติด ด้านการพัฒนาศักยภาพ ด้านภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม และด้านการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน(บ้าน วัด โรงเรียน) เพื่อพัฒนาเยาวชนให้เก่ง ดี มีจิตอาสา

ด้านที่ 1 คุณธรรมและจริยธรรม

ด้านที่ 2 รณรงค์และป้องกันยาเสพติด

ด้านที่ 3 การพัฒนาศักยภาพ

ด้านที่ 4 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม

ด้านที่ 5 การบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชน

ติดต่อเรา

0624163596

0615510217

connect with Me