รายการ Kru Club

ชุมชนการเรียนรู้ online สู่การเป็น smart teacher

เป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในยุคออนไลน์ ทั้งวิชาการ และภาคปฏิบัติ ได้รับความรู้เพิ่มเติมให้บุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom กิจกรรมจะจัดในระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.