โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก

ปีการศึกษา 2567

(V-Star ครั้งที่ 16)
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สามารถกรอกใบสมัครและถ่ายภาพส่งได้ที่ผู้ประสานงานประจำจังหวัด หรือ Line id : @ibscenter

กว่า 16 ปี ที่เราได้มุ่งมั่นดำเนินโครงการเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ในการปลูกฝังศีลธรรมที่ดีงามให้แก่เยาวชนของชาติ

About Us

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก (เด็กดี V-Star) เป็นโครงการที่จะช่วยพัฒนานิสัยผู้เรียน ให้เป็นเด็กเก่ง ดี มีศีลธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผ่านการทำกิจวัตรและกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ที่มีกระบวนการฝึกผู้เรียนให้มีทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะชีวิต เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเยาวชนที่เก่ง ดี มีศีลธรรม เป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติสืบไป

รูปแบบหลักสูตรและบทฝึก

1. กิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน เพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบ (V-Star Moral Class)

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน มีกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นระบบ โดยบูรณาการเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เข้าไป สามารถฝึกได้ง่ายเห็นผลชัดเจน เพราะเป็นการฝึกพัฒนานิสัยผ่านการทำกิจวัตรประจำวันในห้องเรียนและโรงเรียน เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ทักษะการปฏิบัติ ทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี และส่งเสริมสมรรถนะหลักของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. กิจวัตรพัฒนาศักยภาพ

เป็นกิจวัตรที่นักเรียนสามารถปฏิบัติเพื่อพัฒนานิสัยดี ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้แก่ การทําทาน รักษาศีล ทําสมาธิ และสามารถเลือกกิจวัตรอื่น ๆ ที่นักเรียนตั้งใจจะนํามาปฏิบัติตามความต้องการและความสนใจ เพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง

3. กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝึกความเป็นผู้นำในการทำความดี โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการทํางานเป็นทีม สามารถคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา สร้างเสริมสมรรถนะการเรียนรูป และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว ชุมชน และวัด

4. ความรู้ด้านศีลธรรม

เป็นเนื้อหาความรู้ด้านศีลธรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น ศีล 5, ความดีสากล, ห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฯลฯ

สื่อการเรียนรู้

สมุดบันทึกความดี

สมุดภาพ

คู่มือครู

โปสเตอร์บทฝึก

สื่อต่างๆ เหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยคุณครู ในการฝึกนิสัยผู้เรียนและติดตามพฤติกรรมผู้เรียน เก็บเป็นหลักการสำหรับการประเมินผล นอกจากนั้นในส่วนของสมุดบันทึกความดีก็ยังเป็นตัวช่วยในการพัฒนาเรื่องของการเขียนการอ่านของผู้เรียนอีกด้วย

คำยืนยันผลสัมฤทธิ์จากผู้อำนวยการที่ได้ใช้หลักสูตรโครงการฯ

ผอ.ศศกฏ ทองใบ
โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว

เห็นผลว่าเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น  ก็เลยเข้าร่วมโครงการทั้งโรงเรียน และโครงการนี้เป็นต้นแบบให้กับโครงการอื่นๆ เช่น โรงเรียนสุจริต เพราะฝึกแล้วเด็กจะมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะกระบวนการ  คิด มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจิตสาธารณะ ซึ่งสอดคล้องกับ บทฝึกทั้งหมดของโครงการค่ะ

ผอ.สุรางค์ ประไพนพ
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง

บทฝึกทั้งหมดไม่ยาก เพราะเป็นวิถีชีวิตที่นักเรียนต้องทำ อยู่แล้ว ผอ.ก็คุยกับคุณครูว่า เราจะมาช่วยกันพัฒนาห้องเรียนให้น่าอยู่ น่าเรียน ทำให้นักเรียน มีความสุขมากขึ้น และมีแบ่งทีมเข้าไปนิเทศห้องเรียนทุกห้อง ว่าแต่ละห้องขาดเหลืออะไรบ้าง เพื่อจะเข้าไปช่วยเหลือได้

ผอ.กิตติภัฎ กุลจรัสอนันต์
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

บางท่านอาจคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระ แต่การทำในสิ่งเหล่านี้เป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้แก่เด็กนักเรียน ซึ่งถ้าเด็กมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองที่ดี เชื่อว่าสิ่งอื่นๆ ที่ดีก็จะตามมาในอนาคต ผมว่ามันคุ้ม ถ้าเราหันมาทำอย่างจริงจัง บ้านเมืองเราคงจะสงบสุขกว่านี้ครับ

ผอ.ศิริพร เพชรเจริญ
โรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชน์

ไม่ลังเลเลยที่จะเข้าร่วม โครงการโดยทันที เพราะมีประโยชน์ เข้ากับปรัชญาและ อัตลักษณ์ของโรงเรียน และไม่ว่าจะเป็นเด็กปกติ หรือเด็กพิเศษ เมื่อฝึกอย่างสม่ำเสมอ เขาก็สามารถทำได้ เป็นการปรับนิสัยฝึกมารยาทการเข้าสู่สังคมให้อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข

คำยืนยันผลสัมฤทธิ์จากคุณครูที่ได้นำหลักสูตรโครงการฯ ไปสอนนักเรียน

คุณครูบุปผา คำดี
โรงเรียนจารุศรบำรุง

คุณครูจะฝึกเด็กอนุบาลทุกวัน ทุกกิจกรรมจนเด็กคุ้นเคย โดยครูจะมีแผนการสอน ฝึกเรียงตามลำดับให้เด็กท่องตาม แล้วทำท่าประกอบด้วย เด็กพูดได้เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจ ทีนี้เด็กก็สนุก เป็นการส่งเสริมความจำ ฝึกท่าทาง ฝึกภาษา และเป็นการบูรณาการการเรียนรู้ของเด็กด้วยค่ะ

คุณครูนภาพัชร แสนสุข
โรงเรียนวัดโปรยฝน

โครงการนี้ทำให้พฤติกรรมของเด็กดีขึ้น ใจของเด็กดีขึ้น ไม่ก้าวร้าว เมื่อการปฏิบัติตัวของเขาดีขึ้น ผู้ปกครองและครูเห็นก็ชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ ไม่ใช่เด็กเก่ง อย่างเดียวจะประสบความสำเร็จ ต้องเป็นคนดี มีความประพฤติดี จิตใจดี อันนี้สำคัญกว่าการเป็น เด็กเรียนเก่งค่ะ

 

คุณครูรภัทร ชัยวรธนิน
โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง

ครูมองว่าเด็กของครูเป็นเพชร ครูอยากจะเจียระไนเขาให้สวยงาม ครูก็เลยทำตัวของเราเป็นแบบอย่างก่อน และการที่เราทำอะไรทำไปในทิศทางเดียวกัน จะเกิดพลังบวกอย่างเห็นได้ชัด เด็กๆ ก็ตระหนักในศีล 5 แล้วก็ระมัดระวังในการใช้ชีวิตมากขึ้น แล้วโครงการนี้ยังเข้ากับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนคุณธรรมสพฐ. ด้วยค่ะ 

คุณครูชัชชลัยย์ แก้วเพ็ง
โรงเรียนวิภารัตน์

อยากจะเชิญชวนมาร่วมกิจกรรมกันนะคะ จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านศีลธรรม การมีระเบียบวินัย ห้องเรียนสะอาด จิตใจผ่องใส มีสัมพันธภาพอันอบอุ่นระหว่างครูกับศิษย์ นอกจากนี้ ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น เขายังนำไปใช้ในชีวิตประจำวันที่บ้าน ทำให้ครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข 

คำยืนยันผลสัมฤทธิ์จากนักเรียนที่นำหลักสูตรโครงการฯ ไปปฏิบัติจริง

เด็กชายภาคภูมิ ศิริชนะ
นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนจารุศรบำรุง

ผมชอบบทฝึกนั่งสมาธิมากที่สุดครับ เพราะทำให้มีสติ มีประโยชน์ ให้บุญ และก็ทำให้จิตใจมีประสิทธิภาพตามหลักไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาทำการวางรองเท้า การเดิน การทำความเคารพคุณครู การเช็ดโต๊ะ การวางของ การนั่งสมาธิ ครับ

เด็กหญิงพรนภา เขียววิจิตร
นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนวัดโปรยฝน

หนูประทับใจบทฝึกเรื่องการถอดและวางรองเท้าค่ะ เพราะจะฝึกให้เรามีระเบียบ ช่างสังเกตว่านั่น ใช่รองเท้าของเรารึเปล่า และรองเท้าของเราวางอยู่ที่ไหน ทำให้มีระเบียบมากขึ้น แม่ชมว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยพูดโกหก เป็นเด็กดี น่ารัก ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆ และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ

เด็กหญิงสุภาพร สมคะเณย์
นักเรียนชั้นป.5 โรงเรียนวัดลาดหลุมแก้ว

ตอนแรกหนูมาโรงเรียนช้าบ้าง สายบ้างค่ะ แต่พอได้ทำบทฝึกหนูก็มาโรงเรียนแต่เช้าเลยค่ะ รู้สึกว่าตนเองมีความรับผิดชอบ มีวินัย ส่วนเรื่องการเรียน หนูก็เรียนดีขึ้น ฟังครูแล้วเข้าใจมากขึ้นค่ะ  

เด็กหญิงพิชชรัตน์ พิสิฎฐ์วรากร
นักเรียนชั้นป.6 โรงเรียนวิจิตรศึกษา

ตอนแรกที่มีฝุ่นทำให้ไม่ค่อยสบาย ก็จะมัวไปยุ่งกับชีวิตตัวเอง จนไม่มีสติ ในการเรียนค่ะ ตอนนี้หายแล้ว เลยทำให้การเรียนดีขึ้น ขอขอบคุณคุณครูที่ทำให้หนูมีระเบียบวินัยมากขึ้น มีความสะอาดมากขึ้นค่ะ