กิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

เพื่อสร้างห้องเรียนต้นแบบ (V-Star Moral Class)

มีบทฝึกกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการประเมิน ให้ผู้เรียนคิดอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน ฝึกให้มีสติ สังเกต รับข้อมูลเพื่อนำมาคิดวิเคราะห์และพิจารณาตัดสินใจ โดยอิงหลักธรรมและหลักวิชาการ สามารถนำมาลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

กระบวนการฝึก

กระบวนการคิด

กระบวนการปฏิบัติ

กระบวนการประเมิน

กิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียนประกอบด้วยบทฝึก 7 บท

บทฝึกห้องเรียนต้นแบบ

เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้เรียน และมีกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นระบบ โดยบูรณาการเรื่องของศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้เรียน เพื่อช่วยให้คุณครูพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี

บทที่ 1 การเดิน

เดินด้วยท่าทางสุภาพเรียบร้อย ไม่เดินด้วยท่าทางเกะกะเป็นนักเลง เดินชิด แนวที่ปลอดภัย

บทที่ 2 การถอดและวางรองเท้า

รองเท้า ทำให้เราเดินไปที่ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย การถอดและวางรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกที่ถูกตำแหน่ง จะช่วยป้องกันการสูญหายหรือหยิบสลับกับเพื่อน ป้องกันการสะดุดล้ม และช่วยยืดอายุการใช้งาน

บทที่ 3 การแสดงความเคารพปฏิสันถารครู

ครูคือผู้ให้วิชาความรู้ แนะนำสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ และอบรมบ่มเพาะนิสัยดีๆให้แก่ลูกศิษย์ เพื่อให้ลูกศิษย์เป็นทั้งเด็กเก่งและดี มีคุณธรรม มีทักษะชีวิต และประสบความสำเร็จในอนาคต ดังนั้น เราจึงควรแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครูด้วยความจริงใจ

บทที่ 4 การทำความสะอาด

โต๊ะ-เก้าอี้เป็นสมบัติส่วนรวมของโรงเรียน ที่นักเรียน มีสิทธิ์ใช้ในการเรียนหนังสือ และในขณะที่เราใช้อาจมีสิ่งสกปรก ฝุ่น และเชื้อโรคสะสมอยู่ได้ เราจึงควรดูแลทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้ให้สะอาดน่าใช้ เพื่อเป็นการรักษาสมบัติส่วนรวมให้คงอยู่ได้นานและเป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นด้วย

บทที่ 5 การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้

อุปกรณ์การเรียนเป็นสิ่งสนับสนุนทำให้นักเรียนมีความพร้อมในการเรียนรู้มากขึ้น หากเราจัดสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้ให้เป็นระเบียบแล้วจะทำให้สะดวกต่อการหยิบจับใช้งาน ช่วยยืดอายุการใช้งานให้อยู่ได้นานๆ และมองดูแล้วไม่รกรุงรัง สบายตาสบายใจ

บทที่ 6 การนั่งสมาธิ

การนั่งสมาธิทำให้จิตใจสงบนิ่ง สุขุม เยือกเย็นมั่นคง ทำให้สมองแจ่มใส สามารถจดจำรายละเอียดต่างๆได้ดีขึ้น การฝึกสมาธิก่อนเรียนจะทำให้นักเรียน มีความพร้อมต่อการเรียนรู้สิ่งต่างๆ ในชั้นเรียน

บทที่ 7 การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

การสวดมนต์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ที่ทำให้เกิดสมาธิ และปัญญา ที่สำคัญยังถือเป็นการสั่งสมบุญอย่างหนึ่ง

ประโยชน์ของกิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

  • เป็นกิจวัตรที่นักเรียนทำอยู่แล้วในชีวิตประจำวันที่โรงเรียน จึงง่ายต่อการนำมาฝึกเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมเป็นการบูรณาการคุณธรรมกับชีวิตจริงของผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนรู้และได้นำมาใช้ใด้จริง
  • สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมในชั้นเรียน ด้วยการปฏิบัติบทฝึกทั้ง 7 บทฝึก ทำให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีศีลธรรม ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
  • ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม ตัวอย่างเช่น ในบทฝึกเรื่องการทำความสะอาดและจัดระเบียบสิ่งของเครื่องใช้ จะช่วยให้สภาพแวดล้อมในห้องเรียนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดน่าอยู่ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่วมกัน
  • ช่วยพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสัมพันธภาพ ตัวอย่างเช่น ในบทฝึกการแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครูทำให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและผู้เรียน จึงทำให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข