เกี่ยวกับโครงการ

     โครงการรางวัลคุณภาพฟื้นฟูศีลธรรมโลก (V-Star Quality Award) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องให้กำลังใจแก่สถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเทตั้งใจสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี มีศีลธรรม จนเกิดผลที่เป็นรูปธรรมชัดเจน รางวัลดังกล่าวมิได้มุ่งหวังการแข่งขันแต่อย่างใด หากแต่มุ่งหวังการเสริมสร้างพลังใจในการสร้างเยาวชนต้นแบบทางด้านศีลธรรม และการขับเคลื่อนศีลธรรมแก่สังคมไทย สังคมโลกเป็นประเด็นสำคัญ

           วัตถุประสงค์

          1. เพื่อสร้างมาตรฐานสถานศึกษาต้นแบบด้านศีลธรรม พร้อมขยายสู่สถานศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

          2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับมาตรฐานศีลธรรมของเยาวชนไทยสู่มาตรฐานศีลธรรมเยาวชนโลก

          3. เพื่อประกาศเกียรติคุณและให้กำลังใจสถานศึกษา ที่ทุ่มเทดำเนินโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกจนเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน และยั่งยืน

           กลุ่มเป้าหมาย

          สถานศึกษาทั่วประเทศ ที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกระยะเวลาโครงการ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

           ประเภทการประกวด 

          แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ประเภทห้องเรียนต้นแบบศีลธรรมดีเด่น

     – ระดับประถมศึกษา/ขยายโอกาส (สมัครได้เฉพาะระดับชั้น ป.๑-ป.๖)

2. ประเภทเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกดีเด่น

     – ระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา