กิจวัตรพัฒนาศักยภาพ

ทาน ศีล ภาวนา

การทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นบุญกิริยาวัตถุ 3 หมายถึง การทำบุญ คือ การทำความดีด้วยกิริยาต่างๆ เป็นเครื่องชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสอาสวะ

ทาน แปลว่า การให้

หมายถึง การสละสิ่งของของตน เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ ทาน ขจัดความโลภ

ศีล แปลว่า ปกติ

คือ การปฏิบัติที่รู้จักควบคุมกาย วาจาของตนไว้ให้บริสุทธิ์หรือมีความสงบ ศีล ขจัดความโกรธ

ภาวนา แปลว่า การเจริญ อบรม ทำให้มีขึ้น

หมายถึงการทำจิตให้สงบ (สมาธิภาวนา) และอบรมปัญญาให้เกิดความรู้ เข้าใจตามความเป็นจริง (วิปัสสนาภาวนา) ภาวนา ขจัดความหลง

ทาน

การให้ทานเป็นการให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจโดยไม่หวังผลตอบแทน มี 2 อย่าง ได้แก่ 1. อามิสทาน คือ การให้วัตถุสิ่งของต่าง ๆ เป็นทาน และ 2. ธรรมทาน คือ การให้ธรรมะ ให้ความรู้ ความถูกต้องดีงาม เป็นทาน

อานิสงส์ของการทำทาน

– จะเป็นที่รักของผู้คน
– ผู้คนอยากคบหา
– มีชื่อเสียงดี
– ผู้ให้ทานจะไม่เก้อเขินในที่ชุมชน
– เมื่อตายแล้วย่อมไปสู่สุคติ

ศีล 5

ศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม ศีล 5 จึงเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษยธรรม ศีล 5 การรักษาศีล 5 จึงเป็นการแสดงความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำชั่ว สิ่งที่ไม่ดีและดี 5 ข้อ

ประโยชน์การรักษาศีล 5

– เป็นทางมาของทรัพย์
– มีชื่อเสียง และเป็นที่รัก
– ท่าทางสง่า กล้าหาญ
– ตายอย่างมีสติ
– ตายแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดี

โทษการผิดศีล 5

– ทรัพย์สินเสื่อมสลาย
– เสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่เป็นที่รัก
– เป็นผู้เก้อเขินในที่ต่าง ๆ
– ตายด้วยใจเศร้าหมอง
– ตายแล้วตกนรก 

สมาธิ

สมาธิ  การมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ  และอารมณ์ ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ

ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ

– สมองแจ่มใส
– มีความจำดี
– คิดเป็น
– จัดการปัญหาได้ดี
– มีสติ (ไม่ผิดพลาด)
– ผลการเรียนดี

หากไม่นั่งสมาธิ

– ชีวิตสับสน 
– ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
– ไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไร
– ไม่มีใจจดจ่อเวลาครูสอน
– จำเรื่องที่เรียนไม่ได้
– สอบตก 

การทำสมาธิสามารถทำได้ทุกที่ ทุกเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่วัด แม้กระทั่งบนรถก็ทำได้นะ