กฐิน

กฐินสัมฤทธิ์

เด็กดี V-Star ประจำปี 2564 ออนไลน์

Next normal

ความเป็นมา

ประเทศไทยเราเป็นเมืองพุทธที่ได้รับยกย่องจากชาวพุทธทั่วโลกให้เป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนา แต่ทว่าตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมากลับเกิดปรากฏการณ์ “กฐินตกค้าง” ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อวัดและพระพุทธศาสนา ซึ่งปรากฏการณ์นี้อาจเกิดจากการที่ชาวพุทธเริ่มเข้าวัดน้อยลงไปเรื่อย ๆ จึงทำให้วัดที่เคยรุ่งเรืองเมื่อครั้งอดีต ต้องกลับกลายเป็นวัดร้าง หรือเป็นวัดที่มีกฐินตกค้างอยู่เป็นจำนวนมากในปัจจุบันนี้

จากเหตุผลดังกล่าว พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย จึงมีดำริที่จะแปรเปลี่ยนกฐินตกค้างให้กลายมาเป็น “กฐินสัมฤทธิ์” ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ซึ่งกฐินสัมฤทธิ์ หมายถึง กฐินที่นำความสำเร็จมาสู่ผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือท่านเจ้าภาพย่อมได้รับบุญใหญ่จากการถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นมหากาลทานแห่งปี ส่วนผู้รับคือพระสงฆ์ได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม ตามสมควรแก่เพศภาวะตน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทำนุบำรุง รักษาวัดและเป็นต้นบุญต้นแบบในการสร้างบารมีให้แก่ชาวโลก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ในปัจจุบันนั้น ทางโครงการได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเพื่อให้เหมาะสมและปลอดภัยมีแนวทางปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ในยุค Next Normal ด้วยการมีตัวแทนไปทำหน้าที่จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ให้แก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ ถ่ายทอดกิจกรรมผ่านแอปพลิเคชัน Zoom เพื่อไม่ให้มีกฐินตกค้าง หรือกฐินที่ยังไม่มีเจ้าภาพมาจองทอด อีกในปีนี้ ซึ่งภาพการทำหน้าที่ของเหล่าเด็กดีวีสตาร์จะนำความปลื้มปีติมาให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็นและเกิดแรงบันดาลใจว่า “ในเมื่อเด็กตัวเล็กๆ ยังสามารถเป็นประธานกฐินได้ แล้วทำไมเราถึงจะเป็นประธานกฐินไม่ได้ เพื่อรักษาประเพณี วัฒนธรรมชาวพุทธ สืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เด็กดี V-Star และนักเรียน ได้ฝึกการเป็นผู้ให้ รู้จักการทำทาน และการทำหน้าที่กัลยาณมิตร

ส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักการทำงานเป็นทีม วางแผนงาน ฝึกความเป็นผู้นำทั้งด้านความคิดริเริ่ม และการลงมือปฏิบัติ เรียนรู้และฝึกจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในรูปแบบออนไลน์

ส่งเสริมความเข้มแข็งให้เครือข่ายบ้าน วัด และโรงเรียน อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

เพื่อให้ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลกได้มีความภาคภูมิใจและมีความมั่นคงในการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมขาวพุทธที่ดีงาม