สมาธิคืออะไร

     สมาธิ (Meditation) หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจ (mind) และอารมณ์ (emotion) ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ

แบบทดสอบวัดระดับสมาธิ

ติ๊กถูกข้อที่ทำได้

อ่านหนังสือได้ 15 นาทีต่อเนื่อง ไม่ปล่อยใจไปทำอย่างอื่น

ฟังครูสอนได้ครึ่งชั่วโมงโดยไม่คุยเล่นกับเพื่อน

ทำการบ้านได้ครึ่งชั่วโมงโดยไม่วอกแวกไปทำอย่างอื่น

แม้ที่บ้านเสียงดังแต่ก็ยังอ่านหนังสือรู้เรื่อง

แม้เพื่อนในห้องคุยกันก็ยังฟังครูสอนรู้เรื่อง

แม้เพื่อนชวนคุยก็ยังฟังครูสอนรู้เรื่อง

ไลน์ เฟซบุ๊ก เด้งมาทีไรก็อดใจไม่เล่นตอนทำงาน

ออกกำลังกาย ทำให้แข็งแรงคล่องแคล่ว

กินอาหาร เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ ทำให้มีกำลัง

อาบน้ำ ทำให้ร่างกายสะอาดปราศจากเหงื่อไคล

นอนหลับ ทำให้กายได้หยุดพักผ่อน ไม่อ่อนล้า

สมาธิ ทำให้ความคิดฉับไว ใจเข้มแข็ง

สมาธิ ทำให้ใจผ่องใส มีพลัง

สมาธิ ชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากใจ

สมาธิ ทำให้ใจได้หยุดคิด ปล่อยวาง

สมาธิ คือต้นทางแห่งความสำเร็จของชีวิต

ภาพรวมเนื้อหา

     ใจที่เป็นสมาธิ จะมีลักษณะที่ตั้งมั่น ราบเรียบ สงบนิ่งเหมือนน้ำในสระ ที่ไม่มีลม หรือสิ่งรบกวนให้เกิดคลื่นกระเพื่อมไหว

     ใจจะใส กระจ่าง จนมองอะไร ๆ ได้ชัดเหมือนน้ำที่ตกตะกอนฝุ่นผงแล้ว จะปรากฏแต่ความใสกระจ่าง 

     ใจจะเป็นระเบียบ ไม่วุ่นวายสับสน ไม่ขุ่นมัว ไม่เร่าร้อน

ความสำคัญของสมาธิ

     ใจที่สงบนิ่งจำเป็นมากในทุกภารกิจของชีวิตเรา ใจมีพลังงานคล้ายแสงอาทิตย์ แสงถูกรวมได้ด้วยเลนส์นูนแล้วเกิดไฟฉันใด ใจที่รวมเป็นหนึ่งเดียวก็มีพลังมหาศาลมากมายฉันนั้น…

     ถ้าใจเรามีสมาธิ เราจะสามารถดึงศักยภาพที่มีอยู่ภายในออกมาใช้ได้มากอย่างอัศจรรย์ เราจะเรียนเก่งขึ้น สุขภาพและบุคลิกภาพดีขึ้น หน้าตาสดชื่นและดูดีขึ้น ทำอะไรก็มีความสุข เราจึงควรทำสมาธิทุกวัน เพื่อรักษาสมดุลของจิตใจ 

     แม้กระทั่งการนอน หากก่อนนอน เรามีจิตใจที่ฟุ้งซ่าน ก็มีโอกาสที่จะนอนฝันไปในเรื่องต่าง ๆ ทำให้หลับไม่เต็มที่ ตื่นมาแบบไม่สดชื่น ส่งผลถึงการเรียนการทำงานตลอดทั้งวัน

ประเภทของสมาธิ

     1. สัมมาสมาธิ คือ การตั้งมั่นใจในทางที่ชอบ มีลักษณะของจิตที่ สงบ ไม่ฟุ้งซ่าน ระงับจากกาม ปราศจากอกุศลธรรมทั้งหลาย มีฐานที่ตั้งของใจอยู่ภายในกาย สามารถทำให้กิเลสต่าง ๆ เบาบางลง และเป็นสมาธิที่ถูกทาง เป็นไปเพื่อปัญญาที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริง

     2. มิจฉาสมาธิ คือ การตั้งมั่นใจในทางที่ไม่ชอบ หรือการที่ใจตั้งมั่นในสิ่งที่ผิด ใจจดจ่อในกามราคะ พยาบาท และอกุศลธรรมทั้งหลาย ตั้งอยู่นอกกาย เป็นการตั้งฐานของใจไว้ผิดที่ เอาใจตั้งไว้ผิดตำแหน่งซึ่งไม่สามารถทำให้เกิดปัญญานำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ เป็นสมาธิที่นำมาซึ่งความร้อนใจ