เฉลย 3to1

กิจวัตรเตรียมความพร้อมก่อนเรียน

บทฝึกที่ 1 การเดิน

บทฝึกที่ 2 การถอดและวางรองเท้า

บทฝึกที่ 3 การแสดงความเคารพปฏิสันถารคุณครู

บทฝึกที่ 4 การทำความสะอาดโต๊ะ-เก้าอี้

บทฝึกที่ 5 การจัดระเบียบการวางสิ่งของเครื่องใช้

บทฝึกที่ 6 การนั่งสมาธิ

บทฝึกที่ 7 การสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร