ขยายเวลาการสมัครเข้าร่วมโครงการ ถึง 23 มิ.ย. 2567

บทสวดธรรมจักรผ่าน Youtube

ความเป็นมาของโครงการ

     ในปัจจุบันนี้ เยาวชนยุคใหม่มีการเข้าถึงอุปกรณ์การสื่อสารและสื่อจากช่องทางต่างๆ มากขึ้นทำให้ส่งผลต่อสมาธิในการเรียน มีความจดจ่อในการเรียนลดลง เกิดภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายภาคส่วนต้องร่วมมือกัน เพื่อรักษาช่วงโอกาสสำคัญในการเรียนรู้และปลูกฝังศีลธรรมความดี ให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นคนเก่งและดี เป็นบุคลากรที่ดีและมีคุณภาพของประเทศในอนาคต

    ชมรมพุทธศาสตร์สากล ศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมธารา สายไหม ร่วมกับองค์กรภาคี เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงขอเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนงานเยาวชนจึงได้จัดทำ “โครงการพัฒนาสมาธิแก่ผู้เรียน ด้วยการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นแม่บทคำสอนในพระพุทธศาสนาที่พุทธศาสนิกชนควรรู้ เพื่อนำไปใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และอีกอย่างการสวดมนต์ยังทำให้ผู้สวดมีจิตใจที่อ่อนโยน มีสติ ช่วยพัฒนาสมาธิในการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและประสิทธิภาพการสอนของคุณครู และจะช่วยทำให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ทั้ง ๘ ประการ เป็นการช่วยปลูกฝังและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความรู้คู่ศีลธรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านวิชาการและด้านศีลธรรมได้อย่างแท้จริง

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร

อานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปวัตตนสูตร     นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระภิกษุที่เทศน์ถึงอานิสงส์ของการสวดธัมมจักกัปปวัตตสูตร      …ไม่ใช่ว่าใครจะมาสวดก็ได้นะ ต้องเฉพาะ “ผู้มีบุญ” ผู้มีบุญมีบารมีมากถึงจะมาสวดบทนี้ได้ ให้ลองคิดดูสิ คน ๗,๐๐๐ กว่าล้านคนทั่วโลก...

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรคืออะไร?

     ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือ ปฐมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประทานแก่ปัญจวัคคีย์ จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นพระธรรมเทศนาอันเป็น แม่บทแห่งธรรมทั้งปวง...

วัตถุประสงค์ของโครงการ

     ๑. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์๘ ประการ ใฝ่เรียนรู้ มีสติ สมาธิ มุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียน ผ่านการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และกิจกรรมฝึกสมาธิในโครงการ

     ๒. เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทยส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป

     ๓. เพื่อสร้างความสุข เสริมสิริมงคลในสถานศึกษา พร้อมส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็น ต้นแบบด้านศีลธรรม

รูปแบบกิจกรรม

     ๑. สถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการฯผ่านทางเว็บไซต์โครงการ

     ๒. ผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ และนักเรียน ร่วมสวดมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” พร้อมกันใน สถานศึกษาอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หรือตามความพร้อมของสถานศึกษา

     ๓. ครูผู้ประสานงานส่งภาพกิจกรรมสวดมนต์ประจำสัปดาห์ ส่งยอดจำนวนคนที่ร่วมสวดมนต์ “บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” ผ่านทางเว็บไซต์โครงการ

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

ติดต่อเรา

Line Group

ผู้ประสานงาน

อัญชลี แก้วรัตน์
Tel. 08-8002-6158
LINE ID: an072

อภิชาติ แสนยาวิชัย
Tel. 08-8231-7763
LINE ID: nongzaa072

เสาวนีย์ อึ้งวงษ์
Tel. 06-5553-9409