โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”

ในปัจจุบันนี้ศีลธรรมในหมู่เยาวชนได้เสื่อมถอยลงไปอย่างมาก เป็นผลกระทบมาจากความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการแผ่ขยายของค่านิยมจากต่างประเทศ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาสังคมอื่น ๆตามมา การแก้ปัญหาต่าง ๆ
เหล่านี้ไม่สามารถทำให้ประสบผลสำเร็จอย่างยั่งยืนโดยปราศจากการพัฒนาศีลธรรมของเยาวชนควบคู่ไปด้วย
ดังนั้นชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จึงได้มีนโยบายจัดทำโครงการตอบปัญหาธรรมะ
“ทางก้าวหน้า” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 

๑. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเกิดความสนใจใฝ่หาความรู้ในพระพุทธศาสนา

๒. เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนสามารถนำพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ทำให้เกิดความสงบร่มเย็นในสังคม และทำให้สังคมไทยมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งวัตถุและจิตใจที่มั่นคงถาวรตลอดไป

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน ได้อ่านหนังสือธรรมะ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา เช่น มงคลสูตร พุทธประวัติ กฎแห่งกรรม บุญกิริยาวัตถุ คุณธรรมพื้นฐานซึ่งจะทำให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อไป
๒. นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชน มีความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา (IQ : Intelligence Quotient) และความฉลาดทางจริยธรรม ศีลธรรม (MQ : Moral Quotient) เพิ่มมากขึ้น
๓. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ สามารถน าหลักธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมให้กับเยาวชน

ระดับการสอบ

๑. อนุบาล ๑ – ประถมศึกษาปีที่ ๒ (อ.ป.)

๒. ประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ (ป.ต.)

๓. ประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ (ป.ป.)

๔. มัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ (ม.ต.)

๕. มัธยมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (ม.ป.)

๖. อุดมศึกษา (อ.ศ.)

๗. นักเรียนทหาร – ตำรวจ (ท.ต.)

๘. นักเรียนพยาบาลเหล่าทัพ (พ.ท.)

๙. ครูอาจารย์ (ค.อ.)

 

หนังสือที่ใช้อ้างอิง

 

     คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือมงคลชีวิต ฉบับทางก้าวหน้า ฉบับปีพ.ศ. ๒๕๔๓   โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นใช้หนังสืออ้างอิง ดังนี้

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ประถมศึกษาปีที่ 3 – 4) มงคลที่ 1 – 11

ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ประถมศึกษาปีที่ 5 – 6) มงคลที่ 1 – 21

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า มงคลที่ 1 – 30

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มงคลที่ 1 – 38

ระดับอุดมศึกษา มงคลที่ 1 – 38

ระดับนักเรียนทหาร-ตำรวจ มงคลที่ 1 – 38