โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า"

 

โครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป
ได้ศึกษาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ทำให้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการสร้าง ค่านิยมไทย ๑๒ ประการ ให้กับเยาวชนของชาติ

ประวัติความเป็นมา

การจัดนิทรรศการ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๑ เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ และได้จัดต่อเนื่องทุก ๆ ปี มีการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบตลอด เพื่อให้เข้ากับยุคสมัย จน ณ ปัจจุบันนี้ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้เปลี่ยนจากการจัดนิทรรศการ มาเป็น การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ ๓๘

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” เป็นการให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วมา
แข่งขันกันในการสอบในรอบต่างๆ โดยมีการสอบในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
นักเรียนนายร้อยทหาร – ตำรวจ ทั้ง ๔ เหล่าทัพ รวมถึงระดับครูอาจารย์ โดยในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จะมีการสอบ
ถึง ๓ รอบ คือรอบคัดเลือก รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติส่วนระดับครูอาจารย์จะมี
การสอบ ๒ รอบ คือ รอบชิงชนะเลิศระดับจังหวัดและระดับภาค และรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ
โครงการฯ จะมีรางวัลเป็นสิ่งจูงใจให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ อ่านเนื้อหาธรรมะที่มีประโยชน์และสามารถนำไปใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้