ค่ายคุณธรรม เพิ่มศักยภาพ V-Star

   หัวใจหลักของกิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ V-Star เน้นการปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐาน ให้เกิดขึ้นกับเยาวชน คือ วินัยเคารพ อดทน ความดี พื้นฐานสากล ให้เยาวชนได้เรียนรู้และปฏิบัติใน ชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเยาวชนให้มีความรัก ความภาคภูมิใจในการ เป็นชาวพุทธที่ดีมากยิ่งขึ้น ค่ายคุณธรรมมีรูปแบบ ดังนี้

1. V-Star Club (ระดับโรงเรียน)

เป็นศูนย์กลางกิจกรรมความดีของนักเรียน โดยมีผู้นำศีลธรรมในโรงเรียนนำสมาชิกทุกคนทำกิจกรรมส่งเสริม พระพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ความเป็นชาวพุทธ ฝึกฝนอบรมตนเองตามพุทธวิธี และทำประโยชน์ให้แก่สังคม

    2. V-Star Challenge (ระดับภูมิภาค)

    จัดขึ้นเพื่อคัดเลือกเยาวชนที่สามารถเป็น ผู้นำการทำกิจกรรม ส่งเสริมศีลธรรมในสถานศึกษาและ ในชุมชนของตนเองได้ โดยมีผลดีที่เกิดขึ้นกับ เยาวชน คือมีวัฒนธรรมและ วิถีชีวิตพื้นฐานของ ชาวพุทธได้รู้และเข้าใจ เรื่องกฎแห่งกรรม และมี พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบในใจ

    3. V-Star Thailand (ระดับประเทศ)

    ค่ายระดับประเทศ โดยคัดมาจากผู้นำที่ดีที่สุดในแต่ละภูมิภาค มีการอบรมเข้มขั้นวิทยากรที่มากด้วยประสบการณ์ เพื่อพัฒนาหล่อหลอมเยาวชนที่ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นชาวพุทธต้นแบบที่เก่งและดี และเป็นตัวแทนเยาวชนต้นแบบในระดับนานาชาติ ต่อไป

    ภาพบรรยายกาศ ค่ายคุณ ธรรมเพิ่มศักยภาพ