กฐินสัมฤทธิ์

กฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง  ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

กฐินสัมฤทธิ์

จุดเริ่มต้น เกิดจากวัดที่ร้งกฐิน ไม่มีเจ้าภาพมาทอดกฐิน วัดจึงขาดการทำนุบำรุง จึงมีโคงการกฐินสัมฤทธิ์เกิดขึ้น เพื่อให้เด็กดี V-Star เข้าไปพัฒนาวัดที่อยู่ในพื้นที่ของตน โดยเด็กดีV-Star จะเข้าไปพัฒนาวัด บอกบุญ ประชาสัมพันธ์ จัดงานและได้เป็นประธานกฐิน ถวายผ้ากฐิน ซึ่งเป็นกาลทานหนึ่งปีมีครั้งเดียว เด็กดี V-Star จะได้ฝึกทำทาน ส่วน ผู้รับ คือพระภิกษุผู้อยู่จำพรรษาครบไตรมาส ได้รับ อานิสงส์กฐินตามพระพุทธานุญาต ได้รับความสะดวก ในการบำเพ็ญสมณธรรมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา

กิจกรรมทอดกฐินสัมฤทธิ์เด็กดี V-Star เริ่มจัดขึ้นปี2551 ถึงปัจจุบันในปี 2557มีโรงเรียน ร่วมกิจกรรมกฐินสัมฤทธิ์ 424 โรงเรียน ทอดกฐิน ถวายปัจจัยสำหรับพัฒนาวัดใกล้บ้านใกล้โรงเรียน ได้รวมกันถึง174,242,069 บาท กิจกรรมทอด กฐินสัมฤทธิ์เด็กดีV-Star ได้สร้างความเข้มแข็ง ด้านศีลธรรมให้เกิดขึ้นกับเครือข่ายบ้าน วัด และ โรงเรียน ร่วมสืบทอดวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงาม

Related Projects