TKN

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์)
ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10,000,000 บาท

D-School และ D-Thailand ต่างกันยังไง….

D-School

สอบแข่งขันภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มี ๒ ประเภท

๑)  ประเภท Online (มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ

๒) ประเภท Offline (ไม่มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบเอกสาร โดยทางโครงการส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบให้

D-Thailand

สอบแข่งขันระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
ด้วยพร้อมกันทั่วประเทศ

ประเภท Online ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom

แบ่งเป็น ๓ seasons
***มีทุนการศึกษาให้ทุก Season***

สิ่งที่จะได้เหมือนกัน ระหว่าง D-School และ D-Thailand

พิเศษ สุดๆ สำหรับ D-School ประเภท Online จะได้สิทธิ์ในการสอบ D-Thailand ด้วยและมีสิทธิ์ได้รับทุนทั้ง 2

สื่อการเรียนรู้

สมาธิ

กิจกรรมส่งเสริมเรื่อง “สมาธิ”

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

“ทางก้าวหน้า ความดีไม่มีที่สิ้นสุด”

– โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” –

CONTACT

ติดต่อโครงการ

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์