IBSCLUB

Ambassador

IBSCLUB AMBASSADOR
ทูตผู้นำความดี

Ambassador

คืออะไร

กิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชักชวนเพื่อนนิสิตรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรม เช่น เป็นผู้จัดงานตักบาตร ปล่อยปลาฯในมหาวิทยาลัยของตนฝึกให้เป็นผู้นำในการทำความดีทำตลอดระยะเวลาสามเดือน ซึ่งมีผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำความดีระดับประเทศและได้รับการแต่งตั้งนี้เป็น IBSCLUB AMBASSADOR THAILAND เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างผู้นำในการทำความดีในระดับอุดมศึกษา

  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador

  กิจกรรมครั้งนี้น้อง IBSCLUBAMBASSADOR ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ

  • ส่งบัตรสะสมคะแนน
  • ร่วมพิธีมอบรางวัล IBSCLUB AMBASSADOR
  • ประกาศเชิดชูเกียรติ IBSCLUB AMBASSADOR

  Gallery

  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador
  Ambassador