V-cheer

V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER ผู้นำเยาวชน V-CHEER คือ กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง ๆ เด็กดี V-Star...

Meditation Camp

ค่าย สมาธิ พัฒนาศักยภาพ กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์ ฯ เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน...

Ambassador

IBSCLUB Ambassador IBSCLUB AMBASSADOR ทูตผู้นำความดี Ambassador คืออะไร กิจกรรม IBSCLUB AMBASSADOR คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษาชักชวนเพื่อนนิสิตรวมกลุ่มกันมาทำกิจกรรม เช่น เป็นผู้จัดงานตักบาตร ปล่อยปลาฯในมหาวิทยาลัยของตนฝึกให้เป็นผู้นำในการทำความดีทำตลอดระยะเวลาสามเดือน...

LDTP

Ladies Dhammadayada Training Program โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง (LDTP) โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง หลักสูตรการอบรมนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25ปี...

IBSTOP

International Buddhist Societies Thammatayat Ordination Program โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล (IBSTOP) โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล เป็นหลักสูตรการอบรม ในช่วงปิดเทอมใหญ่ สำหรับนักศึกษาชาย...

Supervisor

Supervisor โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” Supervisor คือ นักศึกษาที่มีจิตอาสานำพาธรรมะสู่ใจเยาวชน ในทุกๆ ปี Supervisorกว่าหลายพันคน จะลงพื้นที่ทั่วไทย ได้สนุก ได้บุญ จากการเป็นผู้จัดสอบจัดสอบในโครงการตอบปัญหาธรรมะ”หางก้าวหน้า” ณ...