ความดีสากล

ความดีสากล

ความดีสากล ความดีสากล 5 ประการคือ ข้อปฏิบัติพื้นฐาน 5 ประการของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา และสมาธิ สะอาด ไม่ทำเลอะเทอะสกปรก หมั่นเช็ดถู ระเบียบ จัดเก็บสิ่งของเป็นระเบียบหมวดหมู่สวยงาม สุภาพ ไม่รุนแรง...
ห้าห้องชีวิต

ห้าห้องชีวิต

5 ห้องชีวิต 5 ห้องชีวิต คือ พื้นที่ 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ จิตใจ และนิสัยของเรา และส่งผลต่อความสุข ความเจริญของชีวิต ในทุก ๆ วันที่ผ่านไปของเราอีกด้วย 1. ห้องนอน สร้างนิสัย“รักบุญกลัวบาป” ใบความรู้ 2. ห้องน้ำ...
ศีล 5

ศีล 5

ศีล 5 ศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม ศีล 5 จึงเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษยธรรม การรักษาศีล 5 จึงเป็นการแสดงความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำชั่ว สิ่งที่ไม่ดีและดี 5 ข้อ ประโยชน์การรักษาศีล 5 เป็นทางมาของทรัพย์...
สมาธิ

สมาธิ

สมาธิ การมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจ ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ สมองแจ่มใส มีความจำดี คิดเป็น จัดการปัญหาได้ดี มีสติ (ไม่ผิดพลาด) ผลการเรียนดี หากไม่นั่งสมาธิ ชีวิตสับสน...
การจับดี

การจับดี

การจับดี : มองข้อดี จับดี คือ มองหาความดีของคนอื่นและตัวเราเอง เราทุกคนต่างมีข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง หากเราหมั่นมองเห็นความดีหรือ “จับดี” ผู้อื่นให้เป็นนิสัย ความดีนั้นก็จะถ่ายทอดมาสู่ใจเราเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ทำให้เราเป็นที่รวมแห่งความดี มีปัญญา ความรู้...