ศีล 5

ศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม ศีล 5 จึงเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษยธรรม การรักษาศีล 5 จึงเป็นการแสดงความตั้งใจที่จะงดเว้นจากการทำชั่ว สิ่งที่ไม่ดีและดี 5 ข้อ

ประโยชน์การรักษาศีล 5

  • เป็นทางมาของทรัพย์
  • มีชื่อเสียง (Famous) และเป็นที่รัก (Popular)
  • ท่าทางสง่า กล้าหาญ
  • ตายอย่างมีสติ
  • ตายแล้วไปสู่ภพภูมิที่ดี

โทษการผิดศีล 5

  • ทรัพย์สินเสื่อมสลาย
  • เสื่อมเสียชื่อเสียงและไม่เป็นที่รัก
  • เป็นผู้เก้อเขินในที่ต่าง ๆ
  • ตายด้วยใจเศร้าหมอง
  • ตายแล้วตกนรก

คำสมาทานศีล 5

1. ปาณาติปาตา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิฯ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือเจตนาเครื่องงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและใช้ผู้อื่นให้ฆ่า)

2. อะทินนาทานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิฯ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการลักทรัพย์ด้วยตนเองและใช้ให้ผู้อื่นลัก)

3. กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิฯ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม)

4. มุสาวาทา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิฯ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการพูดปด พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ และพูดเพ้อเจ้อ)

5. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิฯ

(ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบท คือ เจตนาเครื่องงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท)

ความรู้ด้านศีลธรรม อื่นๆ

ความดีสากล

ความดีสากล

ความดีสากลความดีสากล 5 ประการคือ ข้อปฏิบัติพื้นฐาน 5 ประการของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ...

read more
ห้าห้องชีวิต

ห้าห้องชีวิต

5 ห้องชีวิต5 ห้องชีวิต คือ พื้นที่ 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ จิตใจ และนิสัยของเรา...

read more
สมาธิ

สมาธิ

สมาธิการมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจประโยชน์ของการนั่งสมาธิ สมองแจ่มใส...

read more
การจับดี

การจับดี

การจับดี : มองข้อดีจับดี คือ มองหาความดีของคนอื่นและตัวเราเองเราทุกคนต่างมีข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง หากเราหมั่นมองเห็นความดีหรือ “จับดี”...

read more
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรความเป็นมา และความสำคัญธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ปัญจวัคคีย์ ณ...

read more