การจับดี : มองข้อดี

จับดี คือ มองหาความดีของคนอื่นและตัวเราเอง

เราทุกคนต่างมีข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง หากเราหมั่นมองเห็นความดีหรือ “จับดี” ผู้อื่นให้เป็นนิสัย ความดีนั้นก็จะถ่ายทอดมาสู่ใจเราเพื่อนำมาพัฒนาตนเอง ทำให้เราเป็นที่รวมแห่งความดี มีปัญญา ความรู้ และประสบความสำเร็จในชีวิต

วิธีการจับดี

  • หมั่นสังเกตความดีของคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณครู หรือเพื่อน ๆ วันละ 1 ข้อ โดยไม่ซ้ำกัน
  • บันทึกความดีเหล่านั้นลงในสมุดบันทึกความดีเล่มนี้ จากนั้นหาโอกาสทำความดีแบบนั้นบ้าง
  • บันทึกความดีที่ตนเองทำในแต่ละวันลงในสมุดบันทึกความดีเล่มนี้

ความรู้ด้านศีลธรรม อื่นๆ

ความดีสากล

ความดีสากล

ความดีสากลความดีสากล 5 ประการคือ ข้อปฏิบัติพื้นฐาน 5 ประการของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ...

read more
ห้าห้องชีวิต

ห้าห้องชีวิต

5 ห้องชีวิต5 ห้องชีวิต คือ พื้นที่ 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ จิตใจ และนิสัยของเรา...

read more
ศีล 5

ศีล 5

ศีล 5ศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม ศีล 5 จึงเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษยธรรม การรักษาศีล 5...

read more
สมาธิ

สมาธิ

สมาธิการมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจประโยชน์ของการนั่งสมาธิ สมองแจ่มใส...

read more
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรความเป็นมา และความสำคัญธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ปัญจวัคคีย์ ณ...

read more