ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ความเป็นมา และความสำคัญ

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คือพระธรรมเทศนาบทแรกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงประทานแก่ปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน จนบังเกิดประจักษ์พยานแห่งการบรรลุธรรมเป็นพระอริยสาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนา คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ เป็นเหตุให้เกิดองค์แห่งพระรัตนตรัยครบถ้วนบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นครั้งแรกของโลก

ทำไมต้องสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นแม่บทคำสอนของทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์ การได้สวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ได้ศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอน และได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อเพิ่มพูนคุณธรรมความดีงามให้แก่ตนเองจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของผู้ปฏิบัติ ก่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนของพระพุทธศาสนาสืบไป

สวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรแล้วดีอย่างไร

1. ทำให้ใจเป็นสมาธิ ผ่องใส สงบเยือกเย็น และอ่อนโยนมีเมตตา
2. เป็นเหตุปัจจัยเบื้องตันในการบรรลุมรรคผลนิพพาน
3. เกิดผลบุญกุศลอันยิงใหญ่ เป็นมงคลต่อชีวิต
4. มีเทวดาคอยคุ้มครองรักษา
5. ร่างกายแข็งแรง ผิวพรรณวรรณะผ่องใส จิตใจเบิกบาน ไม่เจ็บป่วยง่าย
6. ใจที่เป็นสมาธิส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น
7. ส่งเสริมทักษะการอ่าน การพูด และส่งเสริมความมั่นใจให้กับตนเอง
8. ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนในโรงเรียนที่ดีขึ้น
9. ได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่ของชาวพุทธ และกัลยาณมิตรที่ดี

ความรู้ด้านศีลธรรม อื่นๆ

ความดีสากล

ความดีสากล

ความดีสากลความดีสากล 5 ประการคือ ข้อปฏิบัติพื้นฐาน 5 ประการของมนุษย์ทุกเพศ ทุกวัย ทุกศาสนาเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น ได้แก่ สะอาด ระเบียบ สุภาพ...

read more
ห้าห้องชีวิต

ห้าห้องชีวิต

5 ห้องชีวิต5 ห้องชีวิต คือ พื้นที่ 5 แห่ง ที่เกี่ยวข้องกับตัวเราในการทำกิจวัตรประจำวัน ซึ่งล้วนมีอิทธิพลต่ออารมณ์ จิตใจ และนิสัยของเรา...

read more
ศีล 5

ศีล 5

ศีล 5ศีล 5 เป็นข้อควรปฏิบัติ 5 ข้อ เพื่อรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของคนในสังคม ศีล 5 จึงเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นมนุษยธรรม การรักษาศีล 5...

read more
สมาธิ

สมาธิ

สมาธิการมีสมาธิ หมายถึง ความสามารถในการควบคุมจิตใจและอารมณ์ให้ตั้งมั่นเป็นหนึ่ง เพื่อให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจประโยชน์ของการนั่งสมาธิ สมองแจ่มใส...

read more
การจับดี

การจับดี

การจับดี : มองข้อดีจับดี คือ มองหาความดีของคนอื่นและตัวเราเองเราทุกคนต่างมีข้อดีและข้อที่ต้องปรับปรุง หากเราหมั่นมองเห็นความดีหรือ “จับดี”...

read more