International Buddhist
Societies
Thammatayat
Ordination
Program

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล (IBSTOP)

โครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล เป็นหลักสูตรการอบรม ในช่วงปิดเทอมใหญ่ สำหรับนักศึกษาชาย หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุระหว่าง 18 -28 เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ พัฒนาศักยภาพตนเอง และศึกษาพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

โครงการมีการสอนด้วยสื่อที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิด โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกฝนในเรื่องความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน การบริหารปัจจัยสี่การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี ฝึกสมาธิปฏิบัติธรรม อยู่ธุดงควัตร ฝึกฝนตนเองให้มีสภาวะผู้นำ

Gallery