Ladies

Dhammadayada

Training

Program

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง (LDTP)

โครงการอบรมธรรมทายาทหญิง หลักสูตรการอบรมนิสิตนักศึกษาหญิง ระดับอุดมศึกษา หรือ ปวส. ขึ้นไป มีอายุระหว่าง 18-25ปี ตามแนวทางพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ และพัฒนาศักยภาพตนเอง

    ธรรมทายาทหญิงคือ ผู้ที่ผ่านบทฝึกตามหลักพุทธวิธี..ที่มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก ด้วยธรรมะอัน ทรงคุณค่า ทั้งฝึกฝน อบรมขัดเกลา ทางความคิด คำพูด การกระทำ ให้เป็นคนเก่งและดี ด้วยหลักสูตรการอบรมเข้มขันทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ค้นพบขุมพลัง I.Q และ E.Q เปิดโลกทัศน์กับวิชาชีวิตเสริม Look ปลุกความมั่นใจกับCourse พัฒนาบุคลิกภาพ เรียนรู้ธรรมะอันทรงคุณค่าน่าแสวงหา ความอบอุ่น ไมตรีจิต สมาธิ(Meditation)สัมผัสวัฒนธรรมชาวพุทธ แบบต้นยุค เก็บเกี่ยวประสบการณ์กำไรชีวิต มิตรภาพที่น่าประทับใจจากเพื่อนต่างสถาบัน สัมผัสธรรมชาติเย็นสบาย

    Gallery