ค่าย
สมาธิ
พัฒนาศักยภาพ

กิจกรรมค่ายคุณธรรมพัฒนา ศักยภาพ ของชมรมพุทธศาสตร์ เน้นธรรมะขั้นพื้นฐานกับการนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจ ควบคู่ไปกับกิจกรรมพัฒนาศักยภาพและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ นิสิตนักศึกษาได้นำสมาธิไปใช้ควบคู่กับการเรียน ชีวิตประจำวัน ค่ายสมาธิ เพิ่มศักยภาพ มีรูปแบบ ดังนี้

ค่ายสมาธิกับธรรมชาติ Natural Meditation Camp

เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้พักกายพักใจในช่วงวันหยุดสั้น ได้ให้เวลากับการผ่อนคลายสมองและร่างกายด้วยการปฏิบัติธรรม และทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ต่างมหาวิทยาลัย พร้อมกันนี้ยังเป็นการสร้างและขยายเครือข่ายเยาวชนคนดีในระดับอุดมศึกษา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม Natural Meditation Camp ได้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมรับรับขวัญ, สันทนาการ, สวดมนต์, นั่งสมาธิ, Walk Rally กีฬสัมพันธ์

ค่ายสมาธิเพื่อการพัฒนาศักยภาพ V-Smart Camp

เพื่อพัฒนารากฐานจิตใจ ระบบความคิด สู่การพัฒนา ศักยภาพด้านอื่นๆ อย่างไร้ขีดจำกัด โดยใช้หลักการปฏิบัติสมาธิ และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม

ค่ายนี้ต้องการส่งผลให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องดีงาม และรู้จักวิธีการดึงศักยภาพที่มีในตัว ออกมาใช้อย่างสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้พูด กล้าทำและเป็นผู้นำในการทำความดี เป็นต้นแบบที่ดีให้กับเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย

V-Happy Camp

ค่ายสำหรับนิสิตนักศึกษาที่คัดมาจากคนที่สนใจต่อยอดเรื่องสมาธิ ในแต่ละสถาบันทั่วประเทศ ทั้งผู้เข้ารับการอบรม ได้ฝึกสมาธิซึ่งเป็นรากฐานของกิจกรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมชาวพุทธ ออกแบบชีวิตพิชิตความสุขในการฝึกทำทาน รักษาศีล และภาวนา เป็นต้น เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในเรื่องการเรียนต่อไปในอนาคตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข