V-CHEER

ผู้นำเยาวชน V-CHEER

ผู้นำเยาวชน
V-CHEER
คือ

กลุ่มนักศึกษาชมรมพุทธที่มาร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม และนันทนาการเช่น สอนวัฒนธรรมชาวพุทธ สอนน้องตักบาตร สอนการอธิษฐานจิตปล่อยปลาสอนการทำความสะอาดช่วยงานผู้ปกครองให้กับน้อง เด็กดี V-Star กว่าล้านคนทั่วประเทศ ในวันรวมพลังเด็กดี V-Star ดาวแห่งความดีฟื้นฟูศีลธรรมโลก

    V-Cheer ทุกคนนั้น ได้ทำหน้าที่ดูแลกิจกรรมให้กับเด็กดี V-Star ตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำและส่งกลับขึ้นรถเป็นงานที่ใช้แรงกายมาก แต่ทุกคนมีแรงใจเพราะเห็นคุณค่าในการสร้างเยาวชนไทยให้เป็นคนดี

    Gallery