-ช่วยให้จิตใจผ่องใส อ่อนโยน มีความสุข 
   -ช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
   -ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผย
2. ประโยชน์ต่อครอบครัว
   -ครอบครัวมีความสงบสุข
   -ครอบครัวมีความเจริญก้าวหน้า
3. ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ
   -สังคมสงบสุข
   -บ้านเมืองเจริญก้าวหน้า