IBS OFFICIAL

ชมรมพุทธศาสตร์สากล (International Buddhist Society)

คลิกที่โลโก้เพื่อเข้าสู่หน้าโครงการ

จุดประทีปธรรมและเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

จุดประทีปธรรมและเจริญพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

จุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

จุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมร้อยรวมใจทั่วไทย สร้างสรรค์ทำความดี ขอเชิญชวนจุดประทีปธรรม และเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษา ออนไลน์ วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ผ่านแอพพลิเคชัน zoom ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

โครงการปฏิบัติธรรมครู

VSTAR สมาธิต้นปัญญา

การ์ดสมาธิต้นปัญญา

โครงการ V-Star สมาธิต้นปัญญา (V-Star MindFulness) เชิญชวนให้นักเรียน นั่งสมาธิก่อนเรียนทุกคาบทั้งโรงเรียน หรือทั้งระดับชั้น หรือแต่ละห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การฝึกทำสมาธิ มีความสุข ผ่อนคลาย มีความฉลาดทางอารมณ์ มีสมาธิ และเพิ่มประสิทธ์ภาพในการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างทักษะ การใช้ชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์เยาวชน ต่อไปในอนาคต โดยมีโล่ เหรียญเชิดชูเกียรติ เกียรติบัครและทุนการศึกษา 1,000,000 บาท ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

รับสมัครนักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับมหาวิทยาลัย

การสมัคร
แบบที่ 1 สมัครแบบรายโรงเรียน ระดับชั้น หรือแบบห้องเรียน
แบบที่ 2 สมัครแบบรายบุคคล

วันที่รับสมัคร
เดือนกรกฏาคม 2564 – เดือนเมษายน 2565

TKN ทางก้าวหน้า

โครงการตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า” ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2564 (เพิ่มรูปแบบการสอบระบบออนไลน์) ชิงรางวัลทุนการศึกษาและรางวัลพิเศษ รวมกว่า 10 ล้านบาท อีกทั้งยังได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยแบ่งการสอบออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

1.  D-School รูปแบบการสอบแข่งขันภายในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
            1.1ประเภท Online (มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบ Online ผ่านเว็บไซต์โครงการฯ
            1.2 ประเภท Offline (ไม่มีรางวัลทุนการศึกษา) โรงเรียนจัดสอบด้วยระบบเอกสาร โดยทางโครงการส่ง ข้อสอบและกระดาษคำตอบให้
            ทั้งนี้ สามารถเลือกรูปแบบการสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามแต่ความพร้อม

2.  D-Thailand รูปแบบการสอบแข่งขันระหว่างโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ด้วยระบบ Online ผ่านแอพพลิเคชั่น zoom พร้อมกันทั่วประเทศ แบ่งเป็น 3 seasons ได้แก่
             2.1 Season 1
             2.2 Season 2
             2.3 Season 3 รอบชิงชนะเลิศระดับชาติ

รายการครูคลับ ชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์สู่การเป็น Smart teacher

เป็นกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนในยุคออนไลน์ ทั้งวิชาการ และภาคปฏิบัติ ได้รับความรู้เพิ่มเติมให้บุคลากรทางการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

โดยการจัดอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน แอปพลิเคชัน Zoom กิจกรรมจะจัดในระหว่างเวลา 13.30-16.30 น.

โครงการสวดธรรมจักร

เชิญชวนผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาที่มีความสนใจทุกสังกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมสวดบทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร อันเป็นแม่บทคำสอนทั้ง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เมื่อได้ร่วมกิจกรรมและศึกษาจนเกิดความเข้าใจในคำสอนอันเป็นแม่บทนี้ แล้วก็จะเกิดเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคง และความยั่งยืนของพระพุทธศาสนา ได้ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบไป

โครงการประกวด

รู้จักชมรมพุทธศาสตร์สากล

อ่านเรื่องราวดีๆ ของเราได้ที่นี่

Map

ชมรมพุทธศาสตร์สากล ๒๓/๒ หมู่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ ๑๒๑๒๐

Contact

ติดต่อเรา

LINE

@ibscenter

Facebook

@ibssociety